kursove parva dolekarska pomosht

Курсове по първа помощ

FirstAidbg.com провежда съвременни курсове, тренинги и обучения по първа помощ за корпоративни и индивидуални клиенти. Обученията са структурирани в няколко типови курса, които могат да бъдат модифицирани, според изискванията на клиента, така че да отговарят максимално на неговите нужди.

Инструктори

Участници

Курсове

Корпоративни клиенти / работодатели

 

Инструктори

Инструкторите на FirstAidbg.com са с дългогодишен опит в обучението по първа помощ и притежават сертификати за инструктори по първа помощ към авторитетни международни институции. Те са преминали подготовка в България и Европа, участват в множество международни форуми за обмяна на опит и непрекъснато поддържат актуално своето ниво на знания и умения, съобразно възприетите европейски стандарти за обучение по първа помощ.

Инструктори на FirstAidbg.com притежават сертификати за:

Инструктор по Първа помощ при спиране на сърцето и Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (АВД) към Европейския съвет по ресусцитация ( ERC).

Инструктор и изпитващ по първа помощ.

Инструктор по Първа помощ на работното място.

Инструктори на FirstAidbg.com са дългогодишни членове на Университетския Аварийно-спасителен отряд и доброволните спасителни екипи на Българския Червен кръст, многократни участници в Европейското състезание по първа помощ, с множество престижни класирания, включително и първо място през 2013 г. в Австрия.

 

Участници

Курсовете по първа помощ на FirstAidbg.com са насочени към хора, които нямат медицинско образование или подготовка. Техниките и правилата  за оказване на първа помощ са разработени от международни организации от медици, работещи в областта на първата помощ, но са предназначени за хора без медицински познания и опит.

Курсовете се провеждат в групи от 12-15 души с 2-ма или 3-ма инструктори. Всеки от участниците получава пълен набор материали за оказване на първа помощ, с които да работи. По време на практическите занимания се работи в малки групи с отделен инструктор и отделен манекен за обдишване и извънгръдни притискания. Не се прави компромис с безопасността и здравето на курсистите и всички лични предпазни средства – от ръкавиците до консумативите на манекените за изкуствено дишане са индивидуални и за еднократна употреба.

Всеки участник получава комплект печатни материали, които може да използва по време на обучението и на по-късен етап за самоподготовка, както и сертификат за преминатото обучение на български или английски език.

Като допълнителен елемент в обученията, ние стимулираме работата в екип и обучаваме курсистите ни да могат да оказват първа помощ, както когато са сами, така и в случаите, в които са заедно с друг обучен човек.

 

Курсове

В съответствие със съвременните насоки курсовете на FirstAidbg.com  са ориентирани приоритетно към придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми, което намалява стреса по време на инцидент и свежда до минимум възможността за допускане на грешки.

Според актуалните проучвания, дори преминалите курс по първа помощ, често се притесняват да предприемат действия при нужда. Това се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност в знанията. Тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и по-реалистично пресъздаване на обучителните казуси. Затова, се използва дегизация и ролеви игри при симулиране на учебните сценарии, при което се пресъздава реалистично обстановката на мястото на инцидента, поведението на пострадалите, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

Използват се разнообразни методи на обучение, които стимулират курсистите за активно участие – мултимедийни прожекции, видеосценарии, практически симулации с дегизация, решаване на теоретични казуси, дискусии, практически упражнения на отделни техники с подходящи манекени и тренажори, като лекционния тип на обучение е минимално застъпен. Това прави нашите обучения много по-ефективни и резултатите от тях са доказано по-трайни във времето.

 

Корпоративни клиенти / работодатели

Обучението по първа помощ е част от задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Със своите съвременни курсове и високо ефективни методи на обучение FirstAidbg.com помага на своите клиенти да спечелят няколко ключови предимства:

- Ефективното обучение по първа помощ доказано намалява не само последствията от инцидентите, но и самия риск от възникването им.

- Във всеки един аспект  - както морален, така и финансов, инвестицията в обучението по първа помощ многократно се изплаща, дори при намаляване на последствията върху пострадалите при малки инциденти. При сериозни инциденти или животозастрашаващи травми, тя може да има решаващо значение за последствията върху работодателя.

- Проучванията показват, че като пряко следствие от оказаната на пострадалия първа помощ значимо може да бъде намален броя на изгубените работни дни за работодателя.

- За корпоративни клиенти, екипа на FirstAidbg.com  предлага индивидуална програма за обучение съобразена, както с рисковете на дейността, така и с възможностите на клиента. Модулната структура на курсовете позволява гъвкаво разпределение във времето и минимално откъсване на служителите от работния процес.

- FirstAidbg.com  предлага инструкции за оказване на първа помощ,  презентации, тестове, комплексни учения с елементи от противопожарна безопасност, евакуационния план, оказване на първа помощ и др.

- Провеждане на курсове по първа помощ на български и английски език.

- Съвременни методи на обучение, периодична актуализация на курсовете в съответствие с европейските стандарти, използване на  презентации, интерактивни методи и специализирана екипировка, включваща манекени, тренажори, дегизация на наранявания и много др.

- Сертификат за преминато обучение за всеки курсист, както и групов сертификат за работодателя на български или английски език.

- Обратна връзка, отразяваща организацията и провеждането на всеки курс, включваща писмен отчет, коментари и оценка на участниците, препоръки от инструкторския екип и пълния набор учебни материали, и снимков материал от обучението в електронен формат.

- FirstAidbg.com  е авторитетен и надежден партньор с над 1000 обучени в курсове за оказване на първа помощ на работното място. Много голяма част от тях остават наши постоянни клиенти.

 

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти на работното място - полудневен курс по първа помощ - 5 учебни часа

Основен курс по първа помощ на работното място - еднодневен курс - 8 учебни часа

Разширен курс по първа помощ на работното място - продължителност по договаряне

Поддържане на основните жизнени функции и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор (КПР и АВД) - полудневен курс - 5 учебни часа

Поддържащ курс по първа помощ - еднодневен курс - 8 учебни часа

Изберете най-подходящия за вас курс по първа помощ

Курсът е подходящ за:

Живото

застрашаващи

Основен

Разширен

КПР и АВД

Поддържащ

Офис служители и хора с нерискови професии

***

**

*

**

***

Специфични или рискови професии

*

**

***

**

***

Потенциално опасна среда и работа в отдалечени райони

*

*

***

**

***

Инструктори по първа помощ

***

***

***

***

***

 

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца - полудневен курс - 5 учебни часа

Основен курс по първа помощ на бебета и деца - еднодневен курс - 8 учебни часа

Разширен курс по първа помощ на бебета и деца - продължителност по договаряне

Поддържащ курс по първа помощ на бебета и деца - еднодневен курс - 8 учебни часа

Изберете най-подходящия за вас курс по първа долекарска помощ

Курсът е подходящ за:

Животозастрашаващи за бебета и деца

Основен

Разширен

Поддържащ

Родители

**

***

*

***

Детегледачки, учители, възпитатели, аниматори в детски кътове

*

***

**

***

Ски учители, планински водачи, инструктори на катерачни стени, въжени градини, инструктори по картинг и мотокрос, езда, бойни спортове и др. и работещи с деца от рискови групи

*

**

***

***

Инструктори по първа помощ

***

***

***

***

 

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Основен курс по първа помощ - еднодневен курс - 8 учебни часа

Разширен курс по първа помощ - продължителност по договаряне

Първа помощ при животозастрашаващи инциденти с бебета и деца - полудневен курс - 5 учебни часа

Основен курс по първа помощ на бебета и деца - еднодневен курс - 8 учебни часа

Практически занимания по отделни техники за оказване на първа помощ - уъркшоп - 3 учебни часа

Изберете най-подходящия за вас курс по първа долекарска помощ

Курсът е подходящ за:

Основен

Разширен

Живото застрашаващи за бебета и деца

Основен за бебета и деца

Уъркшоп

Всички хора, хора с нерискови занимания

***

**

*

*

***

Родители, семейства

***

**

**

***

***

Рискови дейности

*

***

*

*

***

Екстремни спортове

*

**

*

*

***

Инструктори по първа помощ

***

***

***

***

***

 

КУРС ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНЦИДЕНТИ /5 учебни часа = 1/2 ден/

КУРС ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНЦИДЕНТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО /5 учебни часа = 1/2 ден/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като основен модул в разширен курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с правилните мерки и действия при животозастрашаващи инциденти, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават основни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ, както и общи принципи за поведение при инцидент.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки групи с индивидуален подход. Курсът е изключително компактен във времето.

 

Съдържание на основния курс по първа помощ:

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на пострадалия

Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност

Първа помощ при кръвотечения и шок

Първа помощ при задавяне и спешни състояния

други курсове

към началото

 

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /8 учебни часа = 1 ден/

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като общ курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.

 

Съдържание на основния курс по първа помощ:

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на пострадалия

Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност

Първа помощ при кръвотечения и шок

Първа помощ при рани и изгаряния

Първа помощ при наранявания на кости и стави

Първа помощ при задавяне и спешни състояния

други курсове

към началото

 

РАЗШИРЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /продължителност по договаряне/

РАЗШИРЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /продължителност по договаряне/

Курсът е подходящ за обучение на хора с рискови професии и работещи в потенциално опасна среда за оказване на първа помощ на работното място и като основен курс по първа помощ за хора, практикуващи екстремни спортове или занимаващи се с рискови дейности.

Съдържанието на програмата се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори и др., с цел, наученото да има максимално практическо приложение. Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при типичните травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.

Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания и състояния и оказване на първа помощ, повикване на специализиран медицински екип, поддържащи мерки за пострадалите и т.н.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ. Отработват се множество симулации на наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ.

Курсът съдържа модул "Практическа симулация на инцидент". Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знания на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент. Курсът създава приятна атмосфера и условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

Курсът може да завършва с теоретичен и практически тест за определяне нивото на придобитите знания и умения. Част от курса може да се проведе в извънградски условия, в приятна атмосфера и изключително благоприятни условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците и в допълнение развиват техните организационни качества.

 

Съдържание на стандартния курс по първа помощ :

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на пострадалия

Евакуация на пострадал от опасна зона

Разпознаване на животозастрашаващите наранявания

Контрол на състоянието на пострадалия

Транспортиране до болнично заведение

Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност

Първа помощ при запушване на дихателните пътища (задавяне)

Първа помощ при кръвотечения и рани

Предпазване от инфекции

Първа помощ при безсъзнание и шок

Първа помощ при открити наранявания на глава, гърди и корем и рани с чуждо тяло

Първа помощ при изгаряния и химически изгаряния

Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания

Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др.

Първа помощ при панически състояния

Първа помощ при спешни състояния и увреждания, причинени от климатични фактори

Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок

други курсове

към началото

 

ПОДДЪРЖАЩ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА РАБОТНОТО МЯСТО /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за хора, преминали вече някой от предходните курсове по първа помощ, да възстановят, затвърдят и актуализират знанията си.

Статистиките показват, че човек губи придобитите знания и умения около 6 месеца след първоначално обучение и в рамките на около 1 година при периодично опресняване. Поради това се препоръчва да се преминава поддържащо обучение всяка година.

 

други курсове

към началото

 

КУРС ПОДДЪРЖАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЖИЗНЕНИ ФУНКЦИИ И ПЪРВА ПОМОЩ С АВТОМАТИЧЕН ВЪНШЕН ДЕФИБРИЛАТОР /5 учебни часа = 1/2 ден/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, като базисен курс по първа помощ за всеки човек в ежедневния му живот или като допълнителен модул към някой от другите предложени курсове. Програмата на курса е съобразена с програмата на Европейския съвет по ресусцитация за обучение на немедицински лица. Курсът изгражда у участниците умения за разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

Курсът е с практическа насоченост, като практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

Съдържание на курса поддържане на основните жизнени функции и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор:

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на пострадалия

Първа помощ при безсъзнание

Първа помощ при нарушение на нормалното дишане и сърдечна дейност

Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор

други курсове

към началото

 

КУРС ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩИ ИНЦИДЕНТИ С БЕБЕТА И ДЕЦА /5 учебни часа = 1/2 ден/

Курсът е подходящ за обучение на родители и семейства и учители, възпитатели, детегледачки и аниматори, които работят с деца в нерискови условия, както и като основен модул в разширен курс по първа помощ на бебета и деца.

Съдържа най-основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-животозастрашаващи инциденти с бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ на бебета и деца. Курсът е изключително практически ориентиран.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е изключително компактен във времето.

Съдържание на основния курс по първа помощ:

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на бебе и дете

Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност на бебе и дете

Първа помощ при кръвотечения и шок при бебета и деца

Първа помощ при задавяне на бебета и деца

други курсове

към началото

 

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за обучение на родители, семейства, хора работещи с деца в нормални условия и такива, работещи с деца от рискови групи.

Съдържа основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния при бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ на бебета и деца. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.

Съдържание на основния курс по първа помощ:

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на бебе и дете

Първа помощ при безсъзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност на бебе и дете

Първа помощ при кръвотечения и шок на бебета и деца

Първа помощ при рани и изгаряния при бебета и деца

Първа помощ при наранявания на кости и стави при бебета и деца

Първа помощ при задавяне и спешни състояния при бебета и деца

други курсове

към началото

 

РАЗШИРЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /продължителност по договаряне/

Курсът е подходящ за обучение на ски учители, планински водачи на групи деца, инструктори на катерачни стени, въжени градини, инструктори по картинг и мотокрос, езда, бойни спортове и др. работещи с деца от рискови групи. .

Съдържанието на програмата се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори и др., с цел, наученото да има максимално практическо приложение. Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при типичните травми и опасни състояния при бебета и деца, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ при бебета и деца. Отработват се множество симулации на наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ.

Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания и състояния и оказване на първа помощ при бебета и деца, повикване на специализиран медицински екип, поддържащи мерки за пострадалите и т.н.

Курсът съдържа модул "Практическа симулация на инцидент с бебе/дете". Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знания на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент. Курсът създава приятна атмосфера и условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

Курсът може да завършва с теоретичен и практически тест за определяне нивото на придобитите знания и умения. Част от курса може да се проведе в извънградски условия, в приятна атмосфера и изключително благоприятни условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците и в допълнение развиват техните организационни качества.

Съдържание на стандартния курс по първа помощ :

Първа помощ - понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ

Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност

Установяване на състоянието на бебе и дете

Разпознаване на животозастрашаващите наранявания при бебета и деца

Контрол на състоянието на бебе и дете

Транспортиране до болнично заведение

Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност при бебе и дете

Първа помощ при запушване на дихателните пътища (задавяне) при бебе и дете

Първа помощ при кръвотечения и рани при бебе и дете

Предпазване от инфекции

Първа помощ при безсъзнание и шок при бебе и дете

Първа помощ при специфични наранявания при деца

Първа помощ при изгаряния при деца

Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания при деца

Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др. при бебета и деца

Първа помощ при спешни състояния и увреждания, причинени от климатични фактори при бебета и деца

Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок при бебета и деца

други курсове

към началото

 

ПОДДЪРЖАЩ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА БЕБЕТА И ДЕЦА /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за хора, преминали вече някой от предходните курсове по първа помощ, да възстановят, затвърдят и актуализират знанията си.

Статистиките показват, че човек губи придобитите знания и умения около 6 месеца след първоначално обучение и в рамките на около 1 година при периодично опресняване. Поради това се препоръчва да се преминава поддържащо обучение всяка година.

 

други курсове

към началото

 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ ПО ОТДЕЛНИ ТЕХНИКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ /3 учебни часа/

Курсът е разработен като отделни практически модули (уъркшопи) за тренировка на конкретни техники и манипулации за оказване на първа помощ. Всеки от модулите е изключително компактен във времето и изцяло практически насочен и цели да изгради и усъвършенства практическите умения за оказване на първа помощ у участници, които са преминали курс за оказване на първа помощ.

Уъркшоп теми:

Първа помощ при безсъзнание. Техники за отваряне на дихателните пътища, техники за обръщане на страни и транспортиране на пострадал в безсъзнание.

Техники за евакуация и техники за транспортиране на пострадал с различни наранявания и спешни състояния.

Първа помощ силно кръвотечение и шок. Техники за кръвоспиране. Първа помощ при специфични наранявания.

Първа помощ при наранявания на кости и стави. Техники за обездвижване.

Първа помощ при спиране на нормалното дишане и сърдечна дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.

други курсове

към началото