kursove parva dolekarska pomosht

Курсове по първа помощ

FirstAidbg.com предлага обучение по първа помощ в няколко типови курсове, които могат да бъдат модифицирани, според изискванията на клиента, така че да отговарят на неговите нужди.

Ние можем да изготвим за вас индивидуална система за обучение и опресняване на знанията на персонала, съобразена с административното устройство на вашето предприятие, фирма, институция. Тази система обхваща провеждане на първоначални и опреснителни курсове, разработване на теоретични тестове за самоконтрол, комплексни учения с отработване на елементи от противопожарна безопасност, изпълнение на евакуационния план, оказване на първа помощ при инциденти и др.

Нашата компания провежда и курсове по първа помощ на английски език.

За инструкторите

За курсистите

За курсовете

 

Инструктори

Инструкторите на FirstAidbg.com са дългогодишни членове на Университетския Аварийно-спасителен отряд и доброволните спасителни екипи на Българския Червен кръст. Те са преминали множество курсове на подготовка в и извън България, участвали са в международни форуми за обмяна на опит и непрекъснато поддържат актуално своето ниво на знания и умения, съобразно възприетите европейски стандарти за обучение по първа долекарска помощ.

Нашите инструктори са с дългогодишен опит в обучението по първа помощ. Те са работили успешно с различни типове аудитория – ученици, деца със специални нужди, студенти, членове на спасителни екипи, хора със специфични професии, като охранители, полицаи, огнеборци, хора, работещи в типична градска офис среда и такива, извършващи дейности в отдалечени от цивилизацията райони, както и любители на екстремни спортове – алпинисти, скиори, планинари.

FirstAidbg.com разполага с инструктор, преминал обучение за инструктори по първа помощ при проблеми с дишането и сърдечната дейност и работа с автоматичен външен дефибрилатор към Европейския съвет по ресусцитация / ERC /.

 

Курсисти

Курсовете по първа помощ на FirstAidbg.com са насочени към хора, които не е задължително да имат медицинско образование или подготовка. Техниките и манипулациите за оказване на първа помощ, които се преподават по време на нашите курсове, са разработени от медици, но са предназначени изключително за хора без медицински познания и опит.

Типично работим с групи от 12-15 души с 3 инструктори. Това означава, че по време на практическите занимания, 1 инструктор работи с не повече от 5 души, което позволява специално внимание и индивидуален подход към всеки от курсистите.

Никога и при никакви обстоятелства не правим компромис с безопасността и здравословното състояние на курсистите. По време на нашите курсове ние съблюдаваме всички хигиенни норми и поддържаме здравословни условия на работа. Всички лични предпазни средства – от ръкавиците до консумативите на манекените за изкуствено дишане са индивидуални и за еднократна употреба. Всеки от курсистите получава комплект печатни обучителни материали, които може да използва по време на обучението за улеснение и на по-късен етап за самоподготовка и опресняване на знанията си.

По време на обучението всеки от курсистите получава пълен набор материали за оказване на първа помощ, с които да работи. По време на практическите занимания, всеки от курсистите работи в малка група с отделен инструктор. Всяка подгрупа работи с отделен манекен за обдишване и извънгръдни притискания за упражняване на специфичните техники, обслужен по всички хигиенни изисквания. Като допълнителен елемент в обученията, ние стимулираме работата в екип и обучаваме курсистите ни да могат да оказват първа помощ, както когато са сами, така и в случаите, в които са заедно с друг обучен човек.

След края на всеки курс корпоративните ни клиенти получават обратна връзка, отразяваща подробностите по организацията и провеждането на съответния курс, коментари и гледни точки на самите участници, както и пропоръки от инструкторския екип, направени на база на наблюденията и впечатленията от обучаваната група. След успешно приключване на обучението курсистите получават индивидуални удостоверения за преминат курс по първа помощ към нашата компания, както и групово удостоверение за вашето предприятие, фирма, институция. Обучаваната група получава в електронен формат пълния набор учебни материали, обратната връзка и богат снимков материал от обучението.

 

Курсове

Курсовете по първа помощ, които предлагаме са максимално компактни, с цел лесно усвояване на знанията и уменията, като в същото време запазват разумни цени и изискват минимална инвестиция на време от страна на обучаваната група. Те са разработени така, че да бъдат максимално полезни и с дълготраен ефект, като предоставят възможност за текущо тестуване на участниците, както и периодично опресняване на вече придобитите знания и умения. Те се провеждат на достъпен език, с минимално използване на специализирана медицинска терминология.

Ние залагаме изключително на практическите умения, които нашите курсисти придобиват. Теоретичната информация е сведена до минимум. Основната част от обученията са практически упражнения, отработване на казуси на отделни наранявания и спешни състояния и типични инциденти. Според най-актуалните проучвания, дори преминалите курс по първа помощ, рядко се осмеляват да предприемат действия при нужда. Този факт се дължи на високото ниво на стрес при инцидент и липсата на увереност в знанията. Нашият опит показва, че тези пречки могат да бъдат отстранени с увеличаване на практическите тренировки и по-реалистично пресъздаване на обучителните казуси. За тази цел, ние използваме дегизация и ролева игра при симулиране на обучителните казуси, при което пресъздаваме реалистично обстановката на мястото на инцидента, поведението на пострадалите, както и признаците и симптомите на техните наранявания и спешни състояния.

Нашите инструктори използват разнообразни признати методи на обучение, които стимулират курсистите за активно участие – мултимедийни прожекции, практически симулации с дегизация, решаване на теоретични казуси, дискусии, практически упражнения на отделни техники, като лекционния тип на обучение е минимално застъпен. Това прави нашите обучения много по-ефективни и резултатите от тях доказано по-трайни във времето.

 

Изберете най-подходящия за вас курс по първа долекарска помощ

Курсът е подходящ за:

Основен

Стандартен

Пълен

Поддържащ

Поддържане на основните жизнени функции

Всички хора

*****

***

**

****

****

Офис служители и хора с нерискови занимания

*****

****

***

*****

*****

Хора с рискови професии и такива, занимаващи се с рискови дейности

**

****

*****

*****

***

Хора, работещи или живеещи в потенциално опасна среда

**

****

*****

*****

**

Хора, практикуващи екстремни спортове

**

****

*****

****

***

Кандидат инструктори по първа помощ на FirstAidbg.com

*****

*****

*****

*****

*****

 

Основен курс по първа помощ - еднодневен курс - 8 учебни часа

Стандартен курс по първа помощ - тридневен курс - 24 учебни часа

Пълен курс по първа помощ - петдневен курс - 40 учебни часа

Поддържащ курс по първа помощ - еднодневен курс - 8 учебни часа

Поддържане на основните жизнени функции (ресусцитация) - полудневен курс - 5 учебни часа

 

ОСНОВЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, както и като общ курс по първа долекарска помощ за всеки човек в ежедневния му живот.

Съдържа само основни аспекти от първата помощ и има за цел да запознае участниците с първа помощ при най-типични травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.

Участниците получават базисни умения за осигуряване на безопасност и оказване на първа помощ. Курсът е балансиран по отношение на теория и практика.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, което допринася за по-ефективната работа на участниците.

Съдържание на основния курс по първа помощ

Безопасност

Алгоритъм за оказване на първа помощ

Установяване на състоянието на пострадалия

Първа помощ при безсъзнание, шок, проблеми с дишането и сърдечната дейност

Първа помощ при кръвотечения и рани

Първа помощ при изгаряния

Първа помощ при счупвания и наранявания на ставите

Първа помощ при спешни състояния и отравяния

 

други курсове

към началото

 

СТАНДАРТЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /24 учебни часа = 3 дни/

Курсът е подходящ за обучение на хора с рискови професии и работещи в потенциално опасна среда за оказване на първа помощ на работното място и като основен курс по първа помощ за хора, практикуващи екстремни спортове или занимаващи се с рискови дейности.

Съдържанието на програмата се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори и др., с цел, наученото да има максимално практическо приложение. Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при типичните травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място.

Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ. Отработват се множество симулации на наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ.

Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания и състояния и оказване на първа помощ, повикване на специализиран медицински екип, поддържащи мерки за пострадалите и т.н.

Курсът съдържа модул "Практическа симулация на инцидент". Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знания на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент. Курсът създава приятна атмосфера и условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

 

Съдържание на стандартния курс по първа помощ

Безопасност

Алгоритъм за оказване на първа помощ

Установяване на състоянието на пострадалия

Евакуация на пострадал от опасна зона

Разпознаване на животозастрашаващите наранявания

Контрол на състоянието на пострадалия

Транспортиране до болнично заведение

Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност

Първа помощ при запушване на дихателните пътища (задавяне)

Първа помощ при кръвотечения и рани

Предпазване от инфекции

Първа помощ при безсъзнание и шок

Първа помощ при открити наранявания на глава, гърди и корем и рани с чуждо тяло

Първа помощ при изгаряния и химически изгаряния

Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания

Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др.

Първа помощ при панически състояния

Първа помощ при спешни състояния и увреждания, причинени от климатични фактори

Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок

 

други курсове

към началото

 

ПЪЛЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /40 учебни часа = 5 дни/

Курсът е подходящ за обучение на хора с рискови професии и работещи в потенциално опасна среда за оказване на първа помощ на работното място и като основен курс по първа помощ за хора, практикуващи екстремни спортове или занимаващи се с рискови дейности. Този курс е подходящ и за бъдещи инструктори по първа помощ. Програмата е изчерпателна и гъвкава, като се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори и др.

Курсът има за цел да запознае участниците с първа помощ при всички типични травми и опасни състояния. Информацията се поднася в достъпен и атрактивен вид, а множеството практически упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът е с практическа насоченост и формира у участниците трайни практически умения за оказване на първа помощ. Отработват се множество симулации на реални наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ. Участниците получават знания и умения за осигуряване на безопасност, разпознаване на животозастрашаващи наранявания и състояния и оказване на първа помощ, повикване на специализиран медицински екип, поддържащи мерки и т.н.

В курса са включени модули „Практическа симулация на инцидент”, които обхващат практически тренировки на терен за работа при типични инциденти – ПТП, битов инцидент, пожар, инцидент в работна обстановка и др. Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знанията на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент.

Курсът завършва с теоретичен и практически тест за определяне нивото на придобитите знания и умения. Част от курса може да се проведе в извънградски условия, в приятна атмосфера и изключително благоприятни условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците и в допълнение развиват техните организационни качества.

 

Съдържание на пълния курс по първа помощ

Безопасност

Алгоритъм за оказване на първа помощ

Установяване на състоянието на пострадалия

Евакуация на пострадал от опасна зона

Разпознаване на животозастрашаващите наранявания. Триаж

Контрол на състоянието на пострадалия

Транспортиране до болнично заведение

Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност

Първа помощ при запушване на дихателните пътища (задавяне)

Първа помощ при кръвотечения и рани. Предпазване от инфекции
Първа помощ при безсъзнание и шок

Първа помощ при открити наранявания на глава, гърди и корем и рани с чуждо тяло

Първа помощ при изгаряния и химически изгаряния

Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания

Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др.

Първа помощ при панически състояния

Първа помощ при спешни състояния

Първа помощ при увреждания, причинени от климатични фактори

Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок

Първа помощ при височинна болест

Първа помощ при раждане и опасни състояния при малки деца

Първа помощ при пожар, ПТП, спортен инцидент, битов инцидент, инцидент в отдалечен от цивилизацията район

 

други курсове

към началото

 

ПОДДЪРЖАЩ КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ /8 учебни часа = 1 ден/

Курсът е подходящ за хора, преминали вече някой от предходните курсове по първа помощ, да възстановят, затвърдят и актуализират знанията си. Съдържанието на програмата се съобразява със спецификата на нуждите на обучаваната група, като професия, рискови фактори, предварителни знания и др., с цел, наученото да има максимално практическо приложение.

Курсът има за цел да припомни и допълни знанията на участниците по първа помощ при най-типичните травми и опасни състояния, с които биха могли да се сблъскат в ежедневието или на работното място. Курсът е изцяло с практическа насоченост, като практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Отработват се множество симулации на реални наранявания, благодарение на които участниците затвърждават знанията си и придобиват увереност при изпълнение на отделните техники по първа помощ.

В курса са включени част от модулите „Практическа симулация на инцидент”, които обхващат практически тренировки на терен за работа при типични инциденти – ПТП, битов инцидент, пожар, инцидент в работна обстановка и др. Работата в условия, близки до реалните, затвърждава знанията на обучаваните и ги запазва по-трайно, благодарение на атрактивността и реалистичността на симулацията. Това им помага да преодолеят стреса и да придобият самочувствие, че са готови да помогнат на околните и себе си, което е от решаващо значение за правилната реакция при действителен инцидент. Курсът създава приятна атмосфера и условия за работа в екип, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

 

Съдържание на поддържащия курс по първа помощ

Безопасност

Алгоритъм за оказване на първа помощ

Установяване на състоянието на пострадалия

Евакуация на пострадал от опасна зона

Разпознаване на животозастрашаващите наранявания

Контрол на състоянието на пострадалия

Транспортиране до болнично заведение

Първа помощ при липса на нормално дишане и сърдечна дейност

Първа помощ при кръвотечения и рани

Първа помощ при безсъзнание и шок

Първа помощ при открити наранявания на глава, гърди и корем и рани с чуждо тяло

Първа помощ при изгаряния и химически изгаряния

Първа помощ при счупвания, изкълчвания и навяхвания

Първа помощ при отравяне с газове, храни, медикаменти, алкохол и др.

Първа помощ при кризи на тежки вътрешни състояния

Първа помощ при увреждания, причинени от климатични фактори

Първа помощ при ухапвания и у жилвания от животни, алергичен шок

Първа помощ при пожар, ПТП, спортен инцидент, битов инцидент, инцидент в отдалечен от цивилизацията район

 

други курсове

към началото

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЖИЗНЕНИ ФУНКЦИИ /5 учебни часа = 1/2 ден/

Курсът е подходящ за обучение на офис служители и хора с нерискови професии за оказване на първа помощ на работното място, като базисен курс по първа помощ за всеки човек в ежедневния му живот или като допълнителен модул към някой от другите предложени курсове. Програмата на курса е съобразена с програмата на Европейския съвет по ресусцитация за обучение на немедицински лица. Курсът изгражда у участниците умения за разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност, задавяне и запушване на дихателните пътища.

Курсът е с практическа насоченост, като практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход. Курсът създава приятна атмосфера и настроение, които допринасят за по-ефективната работа на участниците.

Съдържание на курса поддържане на основните жизнени функции

Безопасност

Алгоритъм за оказване на първа помощ

Установяване на състоянието на пострадалия

Първа помощ при безсъзнание

Първа помощ при нарушение на нормалното дишане и сърдечна дейност

Първа помощ при запушване на дихателните пътища

Контрол на състоянието на пострадалия

 

други курсове

към началото